jskd razpis

03 mar RAZPIS za delovno mesto: Kulturni organizator/producent

Zavod Kersnikova išče sodelavca za obdobje 9 mesecev!

Delovno mesto: Kulturni organizator/producent

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge novega projektnega sodelavca:

– pisanje razpisov,
– pridobivanje sredstev,
– načrtovanje, implementacija, nadziranje in evalvacija projektov,
– delo s partnerji,
– upravljanje s časovnimi, finančnimi in materialnimi sredstvi,
– komuniciranje z udeleženci projektov,
– obveščanje javnosti (dobro poznavanje družbenih omrežij).

Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/2013 in naslednji) mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

– ima pridobljeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ali magisterij stroke (2. bol. st.)),
– aktivno obvlada slovenski in najmanj dva tuja jezika,
– aktivno obvlada delo z računalnikom,
– ima poseben interes za delo na področju kulture in ima določena znanja in veščine, ki jih je opravil v okviru dopolnilnih izobraževanj ali izkazuje posebne dosežke na področju kulture in umetniškega ustvarjanja (nagrade, priznanja …),
– je mlajši od 30 let.*

Prijava mora obvezno vsebovati:

– krajši življenjepis, v katerem se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine,
– overjeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, znanj in veščin na področju kulture in umetniškega ustvarjanja.

Kandidati naj prijavo pošljejo na elektronski naslov: petra.milic@rampalab.org, do 8. marca 2017, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje prijavne pogoje, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ljubljana na sedežu Zavoda za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu.

* Zaposlitev na delovnem mestu se bo izvedla le v primeru, da bo delodajalec izbran na javnem razpisu v okviru izbora operacij »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR EDD PDZM 2016-2020): a) Subvencija za delodajalce (v višini 5.000 evrov)« – pogodba o zaposlitvi z izbranim delavcem se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na dotičnem javnem razpisu.


 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.